Biuro Rachunkowe

Rozpoczynamy działalność gospodarczą

Krótki poradnik dla osób rozpoczynających jednoosobową działalność gospodarczą.

Wizyta w Urzędzie Miejskim

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej należy skierować się do najbliższego Urzędu Miejskiego lub gminy, przy czym nie musi to być w miejscu zameldowania. Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą w innym miejscu niż miejsce naszego zameldowania, to może się zdarzyć, że urzędnik zażąda od nas tytułu prawnego do posiadanego lokalu (umowa najmu/dzierżawy, księga wieczysta).

Niektóre rodzaje działalności wymagają stosownych zezwoleń oraz opinii sanepidu. Z uwagi na czasochłonność uzyskania decyzji sanepidu (dostosowanie lokalu do wymogów prowadzonej działalności), warto jeszcze przed rejestracją działalności poczynić kroki w tym kierunku.

Udajemy się do okienka obsługującego rejestrację działalności gospodarczej z wypełnionym wnioskiem CEIDG-1 , w którym to musimy już określić:

  • nazwę firmy, która jednocześnie zawiera imię i nazwisko;
  • rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD 2007;
  • formę opodatkowania: PKPiR (Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów), ryczałt lub karta;
  • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Po podpisaniu wniosku w obecności urzędnika jest on elektronicznie przekazywany przez Urząd do GUS, ZUS i do Urzędu Skarbowego. Dalej będą Państwo drogą mailową informowani przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej  (CEIDG) o dokonywanych wpisach (np. przyznanym REGON) dotyczących Państwa działalności.

Biuro OPTICASH służy pełną i nieodpłatną pomocą związaną z rozpoczęciem działalności. Razem z Państwem dobierzemy odpowiednią klasyfikację PKD do prowadzonej działalności, wybierzemy formę opodatkowania i okres podatkowy oraz wydrukujemy na miejscu wypełniony wniosek CEIDG-1. Należy mieć na uwadze, że wybór zakresu świadczonej działalności ma także znaczenie na kwalifikowanie kosztów uzyskania przychodu przez Urząd Skarbowy.

Wizyta w ZUS

W terminie 7-dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy dokonać zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i ewentualnie do ubezpieczenia społecznego w ZUS. Jeżeli pracujecie Państwo na pełnym etacie, wystarczy jedynie zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Na podstawie elektronicznie przesłanego wniosku CEIDG-1 ZUS dokonuje rejestracji Państwa tylko jako płatnika, natomiast nie zgłasza Państwa do ubezpieczeń.

Zawiadomienia do Urzędu Skarbowego

Kolejną czynnością, którą należy wykonać jest pisemne powiadomienie  Urzędu Skarbowego:

  • w terminie 7 dni o podpisanie umowy z biurem rachunkowym;
  • w terminie 20 dni o założeniu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów;

Niektóre rodzaje działalności od samego początku wymagają rejestracji do podatku VAT lub posiadania kasy fiskalnej. Aby dokonać odliczenia wydatków od zakupu kasy fiskalnej, należy ten fakt zgłosić do urzędu przed jej nabyciem.

Inne instytucje publiczne

Państwowa Inspekcja Pracy PIP oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna PIS – Od 17 stycznia 2013r. nie ma  obowiązku dokonywania zgłoszeń w przypadku zatrudnienia pracownika. Nie mniej jednak, należy pamiętać o tym, że w przypadku prowadzenia działalności związanej z żywnością, gastronomią, gabinetami lekarskimi, weterynajnymi i kosmetycznymi, usługami fryzjerskimi
i innymi o podobnym charakterze, należy uzyskać od PIS stosowne zgody.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych PFRON – przy zatrudnieniu powyżej 25 pracowników należy dokonać rejestracji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – w razie emisji pyłów, spalania paliw (także od samochodów w silnikach spalinowych)   i gazów, odprowadzania ścieków, składowania odpadów, poboru wód – należy dokonać zgłoszenia.